รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning

อบรม ณ Zoom link xx
รับสมัครตั้งแต่ 10 ธ.ค. 2564 ถึง 22 ธ.ค. 2564
ประกาศผลวันที่ 17 ธ.ค. 2564
อบรมวันที่ 25 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2564

ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบและนำเกียรติบัตรแนบประกอบการสมัคร ตาม Link แบบทดสอบด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee5aO01UZMkXIV5O8etTi_YH3nkvjCHMmLyoQZ5-jmMTM1fA/viewform?usp=sf_link


อบรมผ่าน Computer เท่านั้น  ไม่สามารถอบรมผ่านมือถือหรือไอแพด 


เปิดรับสมัครวันที่ 10-16 ธ.ค. 2564 ประกาศผลวันที่ 17 จัดอบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 ธ.ค. 2564

ผู้เข้าอบรมต้องสามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา 2 วัน ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.
หลังการอบรม โครงการจะมีการติดตามผลการนำไปประยุกต์ใช้จริงในสถานศึกษา
กรณีที่ครูไม่ผ่านการอบรม (เข้าอบรมไม่ครบตามเวลาหรือเข้าอบรมไม่ได้) จะต้องส่งคืนอุปกรณ์มูลค่า 450 บาทในสภาพสมบูรณ์เพื่อจัดส่งอุปกรณ์ให้ครูท่านอื่นใช้ประโยชน์ต่อไป 


หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

          หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 จึงออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพื้นฐานบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับครูในการพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงแนะนำแนวทางการทดสอบเกมจนถึงขั้นสำเร็จ ซึ่งใช้การการจัดกิจกรรมอบรมแบบออนไลน์ (Online) เน้นการสร้างความเข้าใจในบอร์ดเกมและบอร์ดเกมการศึกษา การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม การสร้างภาพประกอบเกม การนำไปใช้ และการประยุกต์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งแบบในชั้น (On site) และแบบออนไลน์ (Online) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการสอนที่มีคุณค่าต่อทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดการใช้บอร์ดเกม (Bord Game) ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) และแนวคิดเกมิฟิเคชั่น (Gamification) ในการออกแบบและพัฒนาเกมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แก่ผู้เรียน

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพื้นฐานบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับครูในการพัฒนาผู้เรียน และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาบอร์ดเกมสู่การพัฒนาผู้เรียน

          เนื้อหาการเรียนรู้ในหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเกม และบอร์ดเกมเกมเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ความหมาย ความสำคัญ ประวัติศาสตร์บอร์ดเกม โครงสร้างเกม ลำดับการเล่น การดำเนินการเล่น การยุติเกม และการคิดคะแนนของเกม แนวคิดการออกแบบภาพประกอบเกม ได้แก่ การสอนโปรแกรมพื้นฐานในการออกแบบ การใช้ภาพประกอบเกมแบบ Vector การตั้งค่าขนาดงาน การใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อการออกแบบ และการนำงานไปใช้ และแนวทางการออกแบบเกมเพื่อการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ตั้งประเด็น การออกแบบระบบเกมเพื่อการเรียนรู้ และการสร้างกลไกของเกม เป็นต้น

          กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายออนไลน์ บอร์ดเกมออนไลน์ กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการแก้ไขปัญหา การติดตามผลการดำเนินงาน และกระบวนการถอดบทเรียน

          แนวทางการวัดและประเมินผล 1.หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ครูและผู้เข้าร่วมการอบรมต้องออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม 1 ชุด เพื่อสรุปและนำเสนอต่อโครงการ 2. ระหว่างการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม ครูและผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในระบบการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะการเตรียมการ ระยะดำเนินการ และระยะสรุปผล โดยมีเอกสารการติดตามและประเมินผลด้วยกระบวนการ PLC และการถอดบทเรียน

          คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

          1. เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

          2. ครูผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง Spec core i3 หรือ AMD Ryzen 3 3100 ขึ้นไป

          3. ครูผู้เข้าร่วมอบรมต้องสมัครบัญชี Tabletopia ผ่านจากเว็บไซต์ https://tabletopia.com/3

          4. ครูผู้เข้าร่วมอบรม ต้องเลือกเนื้อหาของการสร้างเกมมา ท่านละ 1 เรื่อง พร้อมรายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหา โดยเป็นเรื่องที่สามารถสร้างสถานการณ์ของเกมได้


Album

Gallery From Album

Activity

Newest From Activity

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน ของมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

รับจำนวน 30 คน

ประกาศผล 16 เม.ย. 2565

เปิดรับสมัครวันที่ 7-13 เมษายน 2565 ประกาศผลวันที่ 16 เม.ย.จัดอบรมในวันพุธ-วันพฤหัสบดี ที่ 27 - 28 เมษายน 2564

รุ่นที่ 2 รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก (IP2)

รับจำนวน 30 คน

ประกาศผล 10 เม.ย. 2565

ผู้เข้าร่วมต้องทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมครบเวลา 2 วัน - จัดอบรม Face to Face ระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 25-26 เมษายน 2565

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน

รับจำนวน 68 คน

ประกาศผล 12 ธ.ค. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 6-11 ธ.ค. 2564 ประกาศผลวันที่ 12 จัดอบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 ธ.ค. 2564