รุ่นที่ 2 รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก (IP2)

อบรม ณ โรงแรม อะบลูม เอกซ์คลูซิฟ BTS สนามเป้า กรุงเทพ
รับสมัครตั้งแต่ 31 มี.ค. 2565 ถึง 6 เม.ย. 2565
ประกาศผลวันที่ 10 เม.ย. 2565
อบรมวันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 26 เม.ย. 2565

เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 6 เมษายน 2565  จัดอบรม Face to Face โรงแรม อะบลูม เอกซ์คลูซิฟ, กรุงเทพ - จันทร์และอังคารที่ 25-26 เมษายน 2565

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 10 เมษายน


โครงงานนวัตกรรมโลกมุ่งเน้นให้ครูทบทวนธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับบทเรียนตามแนวทางห้องเรียนประสิทธิภาพสูง

หรือ ลักษณะนิสัยสร้างสรรค์ในการเรียนรู้


สรุปภาพรวมหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก (IP2)

          หลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลกเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ตามนิยามของ CCE ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ เพื่อที่จะส่งเสริมให้คุณครูที่เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป “ ปรับ” “ประยุกต์” และ “ต่อยอด” เพื่อใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของตัวเองมีสมรรถนะ (Competence) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21  โดยหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลกเป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วม (Phenomenal based learning) กับแนวคิดเรื่องการทำโครงงาน (Project approach) เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ของผู้เรียน

          สำหรับกิจกรรมของหลักสูตรฯ มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยคุณครูผู้เข้าอบรมจะต้องมีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมและภารกิจที่หลักสูตรฯ จัดลำดับไว้อย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ของ OECD อาทิ Force connection, High functioning classroom,  Creative Habit of Mind  และอื่นๆ

          สำหรับเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า Force connection เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) โดยวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือ Force connection  เพื่อที่เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิดที่ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิมๆ

          ลำดับต่อมาคือลักษณะของห้องเรียนประสิทธิภาพสูง (High functioning classroom) เป็นคุณลักษณะ (Characteristics) ของห้องเรียนมีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจำแนกคุณลักษณะเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างห้องเรียนประสิทธิภาพต่ำกับห้องเรียนประสิทธิภาพสูงว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร

ประการสุดท้ายคือ Creative Habit of Mind ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความคิดสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ มิติ ประกอบด้วย มิติด้านความอยากรู้อยากเห็น มิติด้านความยืนหยัดมุ่งมั่น มิติด้านจินตนาการ มิติด้านการทำงานเป็นระบบ และมิติด้านการทำงานร่วมกัน ซึ่งในแต่ละมิติจะมิติย่อยๆ ประกอบกันเป็นมิติหลัก โดยเครื่องมือ Creative Habit of Mind สามารถนำไปใช้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนได้

กล่าวโดยสรุปสำหรับหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลกจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์รวมถึงตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานผ่านการทำโครงงานนวัตกรรม โดยมีเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ที่สำคัญของ CCE ประกอบด้วย Force connection, High functioning classroom และ Creative Habit of Mind  

Album

Gallery From Album

Activity

Newest From Activity

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน ของมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

รับจำนวน 30 คน

ประกาศผล 16 เม.ย. 2565

เปิดรับสมัครวันที่ 7-13 เมษายน 2565 ประกาศผลวันที่ 16 เม.ย.จัดอบรมในวันพุธ-วันพฤหัสบดี ที่ 27 - 28 เมษายน 2564

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning

รับจำนวน 60 คน

ประกาศผล 17 ธ.ค. 2564

ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบและนำเกียรติบัตรแนบประกอบการสมัคร ผ่าน Link

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน

รับจำนวน 68 คน

ประกาศผล 12 ธ.ค. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 6-11 ธ.ค. 2564 ประกาศผลวันที่ 12 จัดอบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 ธ.ค. 2564