รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน ของมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต

อบรม ณ โรงแรม อะบลูม เอกซ์คลูซิฟ BTS สนามเป้า กรุงเทพ
รับสมัครตั้งแต่ 7 เม.ย. 2565 ถึง 23 เม.ย. 2565
ประกาศผลวันที่ 16 เม.ย. 2565
อบรมวันที่ 27 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2565

เปิดรับสมัคร 7 - 13 เมษายน 2565  จัดอบรม Face to Face โรงแรม อะบลูม เอกซ์คลูซิฟ, กรุงเทพ - พุธและพฤหัสบดีที่ 27-28 เมษายน 2565

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 16 เมษายน โปรดอ่านรายละเอียดของหลักสูตรก่อนสมัคร


หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักที่สำคัญจำเป็น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บ่มเพาะ พัฒนา และต่อยอดสมรรถนะหลักและ สมรรถนะอื่นได้เต็มตามศักยภาพ ตามความจำเพาะเจาะจงของบุคคล (Personalization) ตามความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการพยายามค้นหาตัวเอง และเลือกสร้างลักษณะ ของตนเองตามที่อยากจะเป็น การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้จึงมุ่งให้ผู้เรียนทบทวน พิจารณา ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และตรวจสอบ เพื่อให้ค้นพบและรู้จักตนเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเป็นองค์รวม

 

บทบาทครูผู้สร้างสมรรถนะ คือ Facilitator ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเป็น Coach และ Mentor และยังต้องใช้เครื่องมือสำคัญคือ คำถามในการกระตุ้นคิดและการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตามหลัก CLIP STEP  กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฐานสมรรถนะ จะกำหนดชุดของผลลัพธ์การ เรียนรู้ตามสมรรถนะหลักที่สำคัญจำเป็น (Minimum Requirements) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรที่ยืดหยุ่นจะเอื้อให้สถานศึกษาที่มี ศักยภาพแตกต่างกัน สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท ของตนได้ โดยยึดสมรรถนะกลางเป็นเกณฑ์เทียบเคียง ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบหลักสูตร สถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย มีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาผู้เรียนตาม บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน

ลักษณะการประเมินฐานสมรรถนะ คือ Rubricsหรือเครื่องมือการให้คะแนน Scoring Too ซึ่งเกิดจากการรวมกัน ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนน Scoring criteria กับมาตราส่วนประมาณค่าหรือระดับคะแนน Scoring scale เพื่อระบุความแตกต่างของผลงานหรือประสิทธิภาพ Proficiency ของงานสำหรับแนวทางในการที่จะนำไปใช้ในการประเมินผลงานของนักเรียนต่อไป ซึ่งการประเมินผลของนักเรียนจะมีอยู่ ลักษณะ คือผลงานที่ได้จากกระบวนการของนักเรียน และกระบวนการที่นักเรียนใช้เพื่อให้เกิดผลงาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้งสองลักษณะก็ได้ เพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน ผู้ประเมินจะต้องใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพชิ้นงานของผู้เรียน เกณฑ์อาจจะอยู่เชิงคุณภาพหรือปริมาณ อาจจะมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) หรือแบบตรวจสอบ (Checklist โดยปกติจะใช้ Rubric ในการประเมินจะต้องประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้เดียว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของงานปฏิบัติ แต่การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ผู้ประเมินจะต้องประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลายและประเมินหลายๆ ส่วนของการปฏิบัติ การให้คะแนนจะอยู่ในรูปของตัวเลข โดยปกติจะเป็น 0-3 หรือ 1-4 ใน แต่ละระดับของคะแนนจะขึ้นอยู่กับระดับของคุณภาพของงาน ดังนั้นตัวเลข อาจจะหมายถึงระดับคุณภาพสูงสุด ตัวเลข เป็นระดับคุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแต่ละระดับจะต้องใช้การอธิบาย (Rubric) ดังนั้นในแต่ละระดับคะแนนจะต้องอธิบายเป็นภาษาที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานในแต่ละระดับนั้น

Album

Gallery From Album

Activity

Newest From Activity

รุ่นที่ 2 รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก (IP2)

รับจำนวน 30 คน

ประกาศผล 10 เม.ย. 2565

ผู้เข้าร่วมต้องทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมครบเวลา 2 วัน - จัดอบรม Face to Face ระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 25-26 เมษายน 2565

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบ Board Game สำหรับห้องเรียน Active Learning

รับจำนวน 60 คน

ประกาศผล 17 ธ.ค. 2564

ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบและนำเกียรติบัตรแนบประกอบการสมัคร ผ่าน Link

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดโดยใช้บ้านแทนห้องเรียน

รับจำนวน 68 คน

ประกาศผล 12 ธ.ค. 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 6-11 ธ.ค. 2564 ประกาศผลวันที่ 12 จัดอบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 ธ.ค. 2564