ลงทะเบียน

โปรดระบุข้อต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน หากเคยลงทะเบียนแล้วโปรด เข้าสู่ระบบ

ตอนที่ 1 : สมัครบัญชีผู้ใช้งาน

ตอนที่ 2 : ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ *

สกุล *

ตำแหน่ง *

โรงเรียน *

จังหวัด *

จำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน *

คน

สอนระดับชั้น *

ระบุ *

กลุ่มสาระที่สอน *

ระบุ *

กลุ่มสาระอื่นที่สนใจ *

ระบุ *

ประสบการณ์สอน *

ปี

ที่อยู่โรงเรียน *

โทรศัพท์มือถือ *

อีเมลล์ที่สามารติดต่อได้ *

ประสบการณ์ในการอบรมภายใต้การสนับสนุนของ สำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)*

ไม่เคย
เคยเข้าร่วมโครงการของกสศ. โปรดระบุ*
ยินยอม ข้อตกลง